Povinně zveřejňované údaje dle zákona č. 106/1999 Sb

Označení, uvozovací textObsah položky
1. NázevZdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založeníZřízena dnem 1.10.2002 Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 12.9.2002, č. 29-10/2002/ZK, podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), v tehdy platném znění, a to pod názvem Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno. S účinností ode dne 1.4.2012 se v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě změnil název příspěvkové organizace nově na: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje*. Právní forma: příspěvková organizace. Vymezení hlavního a doplňkového předmětu činnosti ZZS SČK, p.o. viz odkaz:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=683445&typ=PLATNY

Zřízení organizace: poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče (PNP) v rozsahu stanoveném příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Předmět činnosti:
 • poskytuje přednemocniční neodkladnou péči ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů,
 • v letní sezóně zajišťuje vodní záchrannou službu v rekreačních oblastech,
 • zajišťuje PNP při likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí a katastrof,
 • zabezpečuje kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev a určení způsobu poskytnutí PNP,
 • zabezpečuje PNP a spolupracuje se ZZ spádového území, orgány státní správy, místní samosprávy, s dalšími orgány a institucemi,
 • koordinuje součinnosti s praktickými a žurnálními lékaři a s lékařskou službou první pomoci, zajišťuje činnosti Útvaru krizového managementu,
 • aktivuje všechny síly a prostředky Integrovaného záchranného systému (IZS) ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje úkoly IZS, vč. medicíny katastrof,
 • zajišťuje rychlou přepravu odborníků k zabezpečení neodkladné péče do zdravotnických zařízení, která jimi nedisponují, popř. léků, krve, jejích derivátů a biologických materiálů nezbytně potřebných, zajišťuje činnosti v rámci transplantačního programu,
 • zajišťuje dopravu nemocných v podmínkách PNP mezi zdravotnickými zařízeními a dopravu raněných a rodiček vč. Převozu infekčně nemocných,
 • zajišťuje dopravu nemocných a raněných ze zahraničí do České republiky k) zabezpečuje odborný zdravotnický dohled u hromadných, politických a sportovních akcí.
3. Organizační strukturaViz odkaz
Organizační struktura Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje
4. Kontaktní spojeníViz odkaz
https://www.uszssk.cz/prispevky/kontakty/
 4.1 Kontaktní poštovní adresaZdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Vančurova 1544
272 01 Kladno
 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuAdresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s kontaktní poštovní adresou.
 4.3 Úřední hodinyPondělí - pátek 7:00 - 15:30 hod.
 4.4 Telefonní číslaTel. č. 312 256 601 (sekretariát současně podatelna)
Ostatní telefonní kontakty viz odkaz:  https://www.uszssk.cz
Vnitřní linku vždy uvádí poslední trojčíslí telefonního čísla.
 4.5 Číslo faxu312 256 610
 4.6 Adresa internetové stránkyURL:
https://www.uszssk.cz
 4.7 Adresa e-podatelny a datové schránkypodatelna@zachranka.cz
ID datové schránky: wmjmahj
5. Případné platby lze poukázatBankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 6522192/0800
6. IČ75030926
7. DIČOrganizace není plátcem DPH.
8. Dokumenty-
 8.1 Seznamy hlavních dokumentů-
 8.2 RozpočetInformace jsou dostupné viz odkaz: Výroční zpráva
9. Žádosti o informace Žádost o poskytnutí informace lze podat několika způsoby:
 • osobně předáním do podatelny ZZS SČK, p.o.,
 • ústně, kdy na ústní dotaz postačí i ústní odpověď, avšak jsou-li požadované informace bezprostředně k dispozici, nelze-li tímto způsobem informaci poskytnout anebo ji žadatel nepovažuje za dostatečnou, musí být žádost podána písemně (na písemný dotaz je reagováno písemnou formou)
 • písemně na adresu ZZS Středočeského kraje, příspěvková organizace, Vančurova 1544, Kladno 272 01,
 • prostřednictvím služby elektronických komunikací povinného subjektu: podatelna@zachranka.cz nebo ID DS: wmjmahj,
 • faxem na číslo 312 256 610
Náležitosti písemné žádosti o informace, ze které musí být zřejmé:
 • místo určení povinného subjektu (ZZS SČK, p. o.)
 • žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
fyzická osoba v žádosti uvede:
 • jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště a adresu pro doručování (elektronická adresa), liší-li se od adresy místa trvalého pobytu či bydliště
právnická osoba uvede:
 • název
 • identifikační číslo osoby
 • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
Žádost o poskytnutí informace musí být srozumitelná a konkrétní, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována. Informace se poskytuje ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Neobsahuje-li žádost o poskytnutí informací výše uvedené údaje, není žádostí ve smyslu tohoto zákona a ZZS SČK, p. o. žádost odloží. Za účelem podání žádosti není stanoven žádný formulář.
10. Příjem žádostí a dalších podání ZZS SČK, p.o. posoudí písemnou žádost o poskytnutí informace:
 • v případech nedostatku údajů v žádosti či nesrozumitelnosti žádosti je žadatel vyzván k doplnění či upřesnění žádosti ve lhůtě do 7 dnů ode dne přijetí (zaevidování) písemné žádosti; pokud žadatel této výzvě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nevyhoví, rozhodne se o odmítnutí žádosti,
 • pokud se požadovaná informace nevztahuje k její působnosti, žádost se odloží a toto odůvodnění sdělí do 7 dnů ode dne přijetí (zaevidování) žádosti žadateli,
 • žadateli jsou sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, pokud žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, a to nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí (zaevidování) žádosti; pokud však žadatel dále trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, organizace je povinna ji poskytnout.

Lhůtu pro poskytnutí informace může ZZS SČK prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Pakliže ZZS SČK žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí její části, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, případně stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Na řízení podle § 15 a 16 souvisejícího zákona (tj. rozhodnutí o odepření poskytnutí informace a odvolání) a na počítání lhůt se zásadně použije správní řád, s výjimkou ustanovení o obnově řízení a přezkoumávání rozhodnutí mimo odvolací řízení.

V případech ustanovení §§ 7-12 tohoto zákona se informace neposkytne. Náklady spojené s poskytnutím informace jsou zpoplatněny, výjimku tvoří ústně poskytnuté informace. Výše úhrad s tímto spojených nákladů je stanovena v rámci sazebníku úhrad.

 10.1 Lhůty pro poskytování informacíDatum podání žádosti je považován za den doručení žádosti na ZZS SČK, p.o.
11. Opravné prostředkyViz informace obsažené v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
12. Formuláře-
13. Popisy postupů-
14. Předpisy-
 14.1 Nejdůležitější používané předpisyZákony:
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů
č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění

Vyhlášky:
č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o ZZS

Předpisy upravující informace pro veřejnost:
Zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zák. č. 111/2019, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Zák. č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Listina základních práv a svobod, čl. 17
15. Úhrady za poskytování informací Viz odkaz
https://www.uszssk.cz/sazebnik-uhrad-nakladu-v-souvislosti-s-poskytovanim-informaci/
16. Licenční smlouvy-
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Viz odkaz
https://www.uszssk.cz/vyrocni-zprava/

*) § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.