Odborné stáže na ZZS SČK opět obnoveny

Z rozhodnutí vedení organizace obnovujeme odborné stáže pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky.

Odborná stáž je zpoplatněna (350,- Kč/den stáže) a stážisté musí dodržovat níže uvedené podmínky pro absolvování stáže:

1)    nevykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění (potvrdí podpisem na formuláři o absolvování stáže)

2)    nebyl v posledních 14 dnech v kontaktu s rizikovou osobou a není mu nařízena karanténa

3)    předloží potvrzení o provedení antigenního testu s negativním výsledkem, který není starší 48 hod. (případně mu bude proveden Ag test na pracovišti ZZS před nástupem stáže)

Pozn.: povinnost provedení Ag testu se nevztahuje na osoby, které:

a.     mají ukončené očkování proti Covid-19 a uplynulo min. 14 dní od podání 2. dávky (toto potvrdí doložením certifikátu o absolvovaném očkování)

b.     prodělaly onemocnění Covid-19 v posledních 90 dnech (toto prokážou potvrzením ošetřujícího lékaře nebo potvrzením o pozitivním výsledku PCR testu)

4)    stážista si zajistí osobní ochranné pracovní pomůcky OOPP (jednorázový ochranný oblek / empír v min. počtu 3 ks na den stáže, respirátor FFP2 bez výdechového ventilu či jeho ekvivalent v počtu min. 3 ks na den stáže nebo ochrannou masku s filtrem, ochranu zraku-štít/brýle). Používané OOPP musí splňovat platnou certifikaci v rámci ČR.

5)    dodržuje všechna platná nařízení a algoritmy ZZS SČK. Proškolení o dodržování platných vnitřních nařízení, algoritmů, mimořádných opatření vlády ČR a zásadách BOZP ZZS SČK potvrdí podpisem na formuláři o absolvování stáže.

6)    nebude se účastnit výjezdů s označením výzvy K+

7)    stáže na ZOS povoleny nejsou

V případě zájmu o stáž kontaktujte Bc. Kachlířovou na kachlirova@zachranka.cz .