Evropské fondy

Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002889

Financování projektu: Operační program Zaměstnanost, výzva č. 33 – Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Termín realizace projektu: leden 2017 – prosinec 2018 (prodlouženo do prosince 2019)

Projekt je zaměřen na vzdělávání cílové skupiny (především operátorek/operátorů ZOS a záchranářů ZZS) za pomoci realizace sady specifických odborných školení realizovaných kombinací prezenčních workshopů a blended learningu.

Cílem projektu je rozvoj základní záchranářské komunikace IZS, vzdělávání krizové intervence, vzdělání v oblasti komunikace s veřejností, rozvoj dovedností při příjmu tísňového volání, rozvoj nástrojů řízení lidských zdrojů a odborné vzdělávání záchranářů – Advanced Life Support (ALS).

Hlavní přínos a výstup projektu spočívá ve zlepšení zvládání obtížných a krizových situací, se kterými se v praxi cílová skupina setkává, s důrazem na zvyšování jejich měkkých dovedností.

 

Očekávané změny a výstupy projektu:

  • Absolventi budou schopni komunikovat ve všech základních modelových situacích a v potřebném rozsahu.

  • Absolventi budou schopni efektivně zvládat komunikaci v obtížných a krizových situacích, se kterými se v praxi setkávají. Komunikace bude mít potřebný výsledek a také v obtížných komunikačních situacích se budou cítit lépe, budou je zvládat s jistotou, sebevědoměji, bez stresu. Tato úleva bude zároveň oboustranná, tj. bude ji zažívat i partner v komunikaci.

  • Absolventi budou schopni využívat prvků komunikace k tomu, aby co nejlépe prezentovali ZZS a minimalizovali negativní postoje veřejnosti.

  • U absolventa dojde k rozvoji dovedností při příjmu tísňového volání, ke zvýšení kvality odbavení tísňových volání a ke zvýšení efektivity při koordinaci zásahu.

  • Absolventi budou schopni vědomě pracovat s pracovními týmy, jak na úrovni celku, tak na individuální úrovni. Účastnící se naučí identifikovat, v jaké fázi vývoje se tým nachází, jak si sestavit mapu dynamiky týmu, jak s ní pracovat, jak odhalit příčiny, které brání tomu, aby se tým dostal k vyšším výkonům, a naučí se dynamice vedení a řízení celku. Dále se dozví, co podporuje vysokou výkonnost i loajalitu, naučí se postupy jak měřit úroveň motivace zaměstnanců a naučí se nové motivační postupy a strategie.

  • Absolventi budou připraveni na poskytnutí komplexní péče o pacienta až do jeho předání na pracoviště zajišťující definitivní péči, zejména na vedení resuscitačního týmu a spolupráci mezi zdravotnickými pracovníky.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.